Make your own free website on Tripod.com

CO Multiversity

SUSTAINABLE DEVELOPMENT  FRAMEWORK FOR ANALYSIS

A. Filipino

Sangkap/Variables

Sistemang Pang-ekonomiya

Sistemang Pulitikal

Sistemang Pang-kultura

Sistemang Panlipunan

 

Pagkapantay-pantay/Equity

 

Mayroon bang pagkapantay-pantay sa produksiyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo?

 Mayroon bang pagkapantay-pantay  sa pagmamay-ari at kontrol ng mga resources at ang produkto/kita ng paggawa?

May pagkakapantay-pantay ba sa pagbubuo at pagpapatupad ng mga pampublikong    polisiya ?

Gaano kalawak ang partisipasyon ng nakakarami  sa pulitikal na sistema ?

Paano nakakatulong ang sistemang pang-kultura sa pagpapaunlad ng pagkapantay-  pantay ?

Nakakatulong ba ang pagkakaroon ng  ibat-ibang pag-uuri sa mga tao na makamtan ang pagkapantay- pantay ?

 

Ekolohiya/Ecology

 Binibigyang pahalaga ba ang ekolohiya sa pag-tuklas ng mga bagong teknolohiya para sa  pagtugon sa material na pangangailangan ?

 Sino ang nagdedesisyon  at nagseseguro na  ang ekolohiya ay napapangalagaan at napoprotektahan?

 Paano nakaktulong ang simbahan, paaralan, media, sa  pangangalaga at pagprotekta ng ekolohiya?

 Ano ang pag-uugali ng mga tao sa ibat-ibang  antas ng pamumuhay hinggil sa usapin ng ekolohiya?

 

Kasarian/Gender

 Ano ang katayuan/gampanin ng mga kababaihan  sa produksiyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo?

 Ano ang kanilang katayuanpagmamay-ari at kontrol ng mga resources at ang produkto/kita ng paggawa?

 

 Gaano ang bilang ng mga kababihan sa  mga posisyon ng pagdedesisyon lalo na sa antas pambansa, pang-rehiyon, at sa local?

 Ano ang papel ng kababaihan sa pamamahala?

 Ano ang uri ng partisipasyon mayroon sila sa kanilang pamayanan at samahan?

 Ano ang pag-uugali ng  simbahan, paaralan, media, sa mga kababihan?

 Ano ang pagpapahalaga (values), paniniwala (beliefs) at kagawian na mayroon sila  na sanhi ng diskriminasyon ?

Ano naman ang mayroon na nakakatulong na magkaroon ng positibong imahen (positive image) ang mga kababaihan ?

 Sino ang ang pinakanaghihirap sa mga mahihirap na kababaihan ?

 Anong mga prebilehiyo (privileges) at ugali mayroon ang mga kababaihan sa  matataas na posisyon kung ihahambing sa mga kababaihan na nasa mababang  antas sa  lipunan?

 

Kaangkinan at katutubo

(identity) and (ethnicity)

 

Ano ang tunay at angking Filipino sa  larangan ng produksiyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo? Nakaktulong ba ito o sagabal sa mga Filipino ?

 

Bilang mga mamamayan ano ang panuntunan at proseso sa paggawa ng mga desisyon ? Sino ang nagbebenepisyo sa ganitong proseso?

Paano  napapangalagaan ng simbahan, paaralan, at media ang ating kaangkinan (identity) bilang mga Filipino.

Ano ang ating mga pagpapahalaga (values), paniniwala at gawi bilang  mga mamamayan?  Paano at bakit ito  nakakatulong sa ating pag-unlad ?

Ang pagkakaroonba ng antas panlipunan (stratification) ay mabuti sa atin bilang mamamayan? Bakit at bakit hndi?

Hustisya/justice

Ang mga tao ba ay aktibo sa produksiyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo? Kanila bang natatanggap ang karampatang kabayaran?

Mayroon bang hustisya sa paggamit ng kapangyarihan?

Ang mga tao ba ay apektado sa mga isyu kahit may pagkakataon para sila ay magdesisyon?

Paano napapatatag ng  simbahan, paaralan,  media, at civil society ang hustisya?

May hustisya ba sa pagkaka-antas ng mga tao sa lipunan ? Bakit?

Demokrasya/democracy

Ang  kahalagahan ba ng demokrasya ay naipapatupad sa  produksiyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo?

 Ang mga tao ba na mayroon kakayahan at talento ay malayang nakakapili ng kanilang gawaing pangkabuhayan?

Ano ang antas ng partisipasyon ng mga tao sa pagdedesisyon  sa pagpapatupad ng kaayusan at katiwasayan sa    lipunan ?

Paano  napapatatag ng  simbahan, paaralan,  media, at civil society ang kahalgahan ng demokrasya ?

 Ano ang  mga pagpapahalaga (values), paniniwala  mayroon  na magpapatatag sa kahalagahan ng demokrasya?

Paano nakakalimita ang  pagkaka-antas ng mga tao ?

 Ano ang mga karapatang pantao  na hindi naigagalang?    Paano ?

 

   

B. English

Mabuhay! Welcome

C O Community Organizing

C O Multiversity

CO Library